ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มีนาคม 2560 / 16:42:52  
เชียงใหม่ เดินหน้าส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE CITY
เชียงใหม่ เดินหน้าส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE CITY
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม MICE เพื่อศึกษาทบทวน พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของ MICE city ในการส่งเสริมศักยภาพของเมืองไมซ์ให้พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

วันนี้ (03 มี.ค. 60) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ โดยศึกษาภาพรวมของเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในเมืองไมซ์ซิตี้ คือ กรุงเทพ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และเมืองรองที่มีศักยภาพในการรองรับกลุ่มไมซ์ รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง
ศึกษาและวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของเมือง ซึ่งสามารถใช้กิจกรรมไมซ์เป็น Platform ในการต่อยอดการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้ โดยจัดประชุมรวมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อเมืองทั้ง 7 แห่ง เพื่อหารือและร่วมกันพัฒนาข้อมูลยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนที่นำทาง (Roadmap) และกลยุทธ์ทางการตลาดพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาจุดหมายปลายทางของไมซ์ สรุปข้อมูลของเมืองทั้ง 7 แห่ง พร้อมนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Factsheet และจัดทำข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการในรายงานฉบับสมบูรณ์ ในการศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ จัดกลุ่มระดับไมซ์ซิตี้ของพื้นที่เป้าหมายให้สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับพื้นที่เป้าหมายสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีนโยบายและแผนแม่บทในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับโลก แนวทางในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ในแต่ละระดับ แผนงานโครงการที่มีกรอบแผนงาน แผนที่นำทาง (Roadmap) และกิจกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้ในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดอีกด้วย

ข่าวโดย : นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 348

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738