ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มีนาคม 2560 / 08:42:27  
ผลักดันเชียงใหม่ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มตัว
ผลักดันเชียงใหม่ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มตัว
หลายหน่วยงานจับมือกันผลักดันให้เมืองเชียงใหม่พัฒนาก้าวเข้าสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มตัวและมีความพร้อมในอนาคต โดยนำร่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก

นายสุนธน วิชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.ณพศิษฎ์ จักร์พิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว โครงการนำร่องเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการท่องเที่ยวอัจฉริยะ Smart Chiang Mai : Smart Tourism เป็นการนำร่องเมืองเชียงใหม่ให้ไปสู่ Smart City ให้สามารถรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เต็มรูปแบบได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการตั้งคำถามจะทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการและผู้บริการการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำเสนอการให้บริการและทำรายได้ทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เรียกว่า “Smart Tourism” และเน้นการท่องเที่ยวแบบ So-Lo-Mo จังหวัดเชียงใหม่จึงควรมีตลาดการท่องเที่ยวของตนเองบนอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลและความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ดีกว่าและทั่วถึง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย ให้มีความสะดวกสบายสามารถใช้บริการการท่องเที่ยวผ่านสมาร์ทโฟน และจัดทำตลาดการท่องเที่ยวสำหรับอุปสงค์และอุปทานด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเป็น Smart Chiang Mai และตอบโจทย์ Digital Economy สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อไปสู่การสร้างเชียงใหม่ให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านการท่องเที่ยวและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดได้
ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานในการพัฒนาโครงการนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอีก 8 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันและเกิดประสิทธิภาพ ให้ผลประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การพัฒนาเชียงใหม่ให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มตัวและมีความพร้อมในอนาคต
พร้อมกันนี้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงข่าว เตรียมจัดงาน Northern Digital Expo 2017 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยจะมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของผู้ประกอบการ แรงงานทางด้านดิจิทัล ซอฟต์แวร์ ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ Startup ด้านดิจิทัลและไอที ได้รับทราบ เกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมในงานที่จะแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด และเกิดประโยชน์นำไปถึงการต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ Smart City การสมัครงานจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ และสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสาร และบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่สำคัญคือได้พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ในอนาคตต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 498

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738