ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มีนาคม 2560 / 21:08:01  
สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของ คสป. จังหวัดเชียงใหม่
สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของ คสป. จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ของรัฐบาลให้บรรลุผลตามเป้าหมายเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

วันนี้ (4 มี.ค. 2560) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมห้วยแก้ว 5 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐ สำหรับ การขับเคลื่อนการทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐ คสป. จังหวัด ได้เป็นคนไกลในการขับเคลื่อนควบคู่ไปกับบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีเชียงใหม่จำกัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยะแรกคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ (คสป.) และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด มีการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ "ภายใต้ 3 กลุ่มงาน 5 กระบวนการ จำนวน 10 กลุ่ม" จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน คสป. ประจําอําเภอ และได้มอบหมายให้คณะทำงาน (คสป.) ประจำ อำเภอดำเนินการค้นหาศักยภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมพัฒนาตามแนวทาง 5 กระบวนการ อำเภอละ 1 เป้าหมาย รวม 25 อำเภอ เพื่อเป็นการค้นหาชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาจิตทางผู้นำชุมชนได้นำเสนอศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชนแก่คณะทำงาน (คสป.) อำเภอ เพื่อเรียงลำดับชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมดำเนินการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการประชุมผู้นำชุมชนทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำเสนอศักยภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนต่อคณะกรรมการ (คสป.) จังหวัดและคณะกรรมการ (คสป.) จังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพความพร้อมในการพัฒนาระยะที่ 1 จำนวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านแม่ลาว บ้านพระบาทสี่รอย บ้านหัวทุ่ง บ้านสันทรายต้นกอก บ้านโป่งสามัคคี บ้านโป่งกว๋าว บ้านวัดจันทร์ บ้านดอนเปา บ้านป่าแดด และบ้านสันติสุข และสำหรับอีก 15 ชุมชนที่ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอทางคณะทำงานข้อ คสป.อำเภอจะได้วางแผนลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวางแผนในการให้สนับสนุน ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและบรรลุวัตถุประสงค์ของชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งทุกกระบวนการนั้นคือความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชา สังคมผู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา"สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน"โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ทุกระยะ ฐานราก

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ / นรีภัสร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 286

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738