ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มีนาคม 2560 / 12:01:55  
เตรียมพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ระดับสากล
เตรียมพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ระดับสากล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน พร้อมสร้างรายได้และความมั่นคงของประเทศ และพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล

วันนี้ 5 มี.ค. 2560 น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร(บุญ-ยะ-ประ-พัต-ศร) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเยี่ยมชมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "การขับเคลื่อนเมล็ดพันธ์ุพืชไทยสู่สากล" ระหว่างวันที่ 3-7 มี.ค.2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ทั้งการพัฒนาคุณภาพสินค้าตั้งแต่ฟาร์มของเกษตรกร รวมถึงเข้มงวดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เมล็ดพันธ์ุคุณภาพดี จึงเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดในการผลิตพืชที่ทำให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี และมีบทบาทสำคัญต่ออุสาหกรรมต่อเนื่อง สร้างรายได้และความมั่นคงของประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงพันธ์ุพืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเผยแพร่ผลงานของกรมวิชาการเกษตรด้านพันธ์ุพืช เทคโนโลยี การผลิต เพื่อให้เกษตรกร ภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชต่างๆ และแสดงถึงความพร้อมในการอำนวยความสะดวก ด้านการให้บริการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อการนำเข้า-ส่งออก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล
สำหรับ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคมนี้ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยภายในงาน จะมีการแสดงพันธุ์พืชในกลุ่มข้าวโพด พริก ไม้ดอก และผักต่างๆ ทั้งในแปลงปลูกทดสอบ และในโรงเรือน อันเป็นการแสดงเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี ทนทานโรค ทั้งยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงพันธุ์พืช นิทรรศการเกษตร การสาธิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกร เข้าร่วมชมงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาต่อยอดงานทางด้านการเกษตรต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 281

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738