ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มีนาคม 2560 / 16:22:08  
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2560
สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2560
กรมส่งเสริมการเกษตร สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก

นางวาสนา เชิญขวัญ ร.ผอ.สนผ. เปิดเผยว่า การสรุปประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาเห็นชอบ 2 เรื่อง ได้แก่ ให้ ธ.ก.ส. ขยายระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อแก่เกษตรกร ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนไม้ผลที่ประสบปัญหาแล้ง ปี 2559 ขยายถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ตกค้างจากการรอรับความช่วยเหลือด้านเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านอาชีพการทำสวนในฤดูกาลผลิตต่อไป และเห็นชอบแผนการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2560 ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ใน 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต และระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพสินค้าเกษตร และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 ได้แก่ มาตรการด้านสินเชื่อ และมาตรการให้ความรู้แก่เกษตร โดยได้รายงานผลการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2559 ในภาคเหนือ (ลิ้นจี่ ลำไย) ภาคตะวันออก (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) และภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีปัญหาด้านกระจายผลผลิต หรือราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากเน้นการปรับสมดุลปริมาณผลผลิตกับปริมาณความต้องการของตลาด โดยมุ่งบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตเป็นหลัก และให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ กำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ เป็นแกนกลางในการบูรณาการบริหารจัดการผลไม้ในภาพรวมอีกด้วย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 334

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738