ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2560 / 11:34:03  
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดลำพูน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนบน ครั้งที่ 1/2560
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดลำพูน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนบน ครั้งที่ 1/2560
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดลำพูน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนบน ครั้งที่ 1/2560 เพื่อชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการปี 2562 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วันนี้ 7 มี.ค. 60 เวลา 9.00 น. ที่ โรงแรม อโมร่า ท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนบน ครั้งที่ 1/2560 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ซึ่งมีหน้าที่ประสานแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จึงนำขั้นตอนดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการปี 2562 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งอภิปรายในประเด็นข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการและเป้าหมายเชิงพื้นที่ อันเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์น้ำ/เป้าหมายจังหวัด ซึ่งการประชุมในวันนี้ในภาคเช้าได้มีการชี้แจ้งขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ ปี 2562 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภาพรวมงบประมาณในปี 2561 ส่วนในภาคบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มอภิปรายในข้อมูลประเด็นสภาพปัญหา ความต้องการและเป้าหมายเชิงพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร.ศ.ชูโชค อายุพงศ์ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ปี 2562 รวมทั้งร่วมกำหนดความต้องการและเป้าหมายเชิงพื้นที่ อันเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์น้ำ / เป้าหมายจังหวัด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงให้ความเห็นและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยงข้องต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนจากคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง คณะอนุกรรมการบริหารและวิชาการ ผู้แทนจากลุ่มน้ำสาขา ท้องถิ่นอำเภอ นายอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738