ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2560 / 15:51:54  
เชียงใหม่ของความร่วมมือแก้ปัญหาคลองแม่ข่า เน่าเสีย
เชียงใหม่ของความร่วมมือแก้ปัญหาคลองแม่ข่า เน่าเสีย
เชียงใหม่ออกประกาศขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่ารวมทั้งติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คลองแม่ข่าซึ่งเป็นคลองธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ คือเป็นหนึ่งในเจ็ดไชยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 ได้ประสบปัญหาขั้นวิกฤติ ทั้งในด้านคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐานเป็นบ่อกำเนิดของเชื้อโรคและยุง และยังส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างยิ่งอีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายทางสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศดังกล่าวกล่าวลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ให้เป็นรูปประธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่จึงประกาศให้ปัญหาของแม่ข่า เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่องจึงได้กำหนด ให้ดำเนินการดังนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีลำคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขาของคลองแม่ข่าไหลผ่านให้ชุมชนผู้ประกอบการเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกและสร้างอาคารริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ให้ช่วยกันประหยัดในการใช้น้ำในฤดูแล้งนี้ เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำทิ้งและให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารๆย่างเคร่งครัด ให้ชุมชนผู้ประกอบการเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกอาคารริมคลองแม่ข่า และลำน้ำสาขาติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ห้ามปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ได้บำบัดคุณภาพน้ำลงสู่คลองแม่ข่าโดยตรงโดยผู้ที่ติดตั้งถังดักไขมันดูแลรักษาความสะอาดและทำความสะอาดถังดักไขมันอย่างน้อยอาทิตย์ ละ 1 ครั้ง ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งกรวดหินดินทราย หรือเศษวัสดุก่อสร้างลงในคลองแม่ข่า หรือกองไว้หรือจะทำด้วยประการใดใดให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในน้ำคลองแม่ข่า ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครก หรือสิ่งอื่นใดลงในคลองแม่ข่า ทั้งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มีโทษปรับไม่เกิน 10000 บาท

ข่าวโดย : นรีภัสร์ ไกรสรปริยฉัตร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 237

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738