ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2560 / 16:59:23  
สรรพสามิตยืนยันหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.ใหม่ จะเก็บภาษีเท่าเดิม
สรรพสามิตยืนยันหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.ใหม่ จะเก็บภาษีเท่าเดิม
กรมสรรพสามิตมีนโยบายชัดเจน ในช่วงใช้ พ.ร.บ.ใหม่ จะจัดเก็บภาษีเท่าเดิม พร้อมเข้มงวดการตรวจและควบคุมสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่ เป็นการรวมกฎหมายสรรพสามิต 7 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 พ.ร.บ. ยาสูบ พ.ศ. 2509 พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ.2486 พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ร.บ. การจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และ พ.ร.บ.การจัดสรรเงินภาษีสุรา ซึ่งกฎหมายทั้ง 7 ฉบับ บังคับใช้มาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้ทางสรรพสามิต ร่างอัตราภาษีตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ และในขณะนี้อยู่ในกระบวนการทูลเกล้าฯ และต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน ประกอบกับอัตราเพดานภาษีในกฎหมายใหม่จะสูงกว่าในปัจจุบัน เพราะในการร่างกฎหมายมองอนาคต 20 ปี ข้างหน้า ดังนั้นอัตราต้องสูงไว้ก่อน เพราะหากจะมาแก้กฎหมาย ในอนาคตต้องเสียเวลาและมีขั้นตอนมาก ดังนั้นจึงกำหนดอัตราเพดานในกฎหมายไว้สูง แต่อัตราจัดเก็บจริงจะประกาศใหม่ โดยต้องคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การหารายได้ และอื่น ๆ ประกอบ
นอกจากนี้ภาษีสุราตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเพิ่มภาระภาษีตามปริมาณแรงแอลกอฮอล์ให้สูงขึ้นกว่าภาระภาษีตามมูลค่า หมายความว่าสัดส่วนรายได้ภาษีสรรพสามิตสุราจะมาจากภาระภาษีตามปริมาณแรงแอลกอฮอล์มากขึ้น โดยสุราที่มีราคาถูกและมีแรงแอลกอฮอล์ในระดับที่สูงจะต้องมีภาระภาษีที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม สุราที่มีราคาสูงจะต้องมีภาระภาษีตามมูลค่า เพื่อสะท้อนถึงความฟุ่มเฟือย ควบคู่ไปกับภาระภาษีตามปริมาณแรงแอลกอฮอล์ เพื่อสะท้อนถึงหลักสุขภาพเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตยังคง ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอัตราเพดานได้ เพราะกฎหมายยังไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมถึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของอัตราจัดเก็บจริงได้ เนื่องจากเรื่องอัตราถือเป็นความลับจะประกาศต่อเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเท่านั้น สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถิติรายได้สรรพสามิตเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 -28 กุมภาพันธ์ 2560 ภาษีสุราเก็บได้จริงกว่า 1แสน 6 หมื่นล้านบาท เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 1แสน 4 หมื่น 5 พันล้านบาท ดังนั้นรัฐบาลจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นภาษีสุราในช่วงนี้ นอกจากนี้กรมสรรพสามิต ยังได้รับหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการเข้มงวดการตรวจและควบคุมสถานบริการ หรือร้านค้าคล้ายสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 อย่างเคร่งครัด และสำหรับร้านค้าไหนที่สรรพสามิตเพิกถอนไปแล้ว ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และมีการลักลอบขายอยู่ทางสรรพสามิตและหน่วยงานที่บูรณาการเกี่ยวข้อง จะดำเนินการจับกุม ซึ่งจะเป็นโทษในการขัดคำสั่ง คสช. มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจัทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 260

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738