ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มีนาคม 2560 / 18:15:55  
ติดตามความสำเร็จการดำเนินโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
ติดตามความสำเร็จการดำเนินโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสถาบันวิจัยและพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหาฝิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมกับหน่วยงานภาคีนิเทศติดตาม โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ปฏิบัติการป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (08 มี.ค. 60) เวลา 13.00 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน ป.ป.ส. นำโดยนายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง นางรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และคณะอนุกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ร่วมกับนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว และประชาชนอำเภอเชียงดาว ร่วมติดตามความสำเร็จการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน และเยี่ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง
นายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่มีเพื่อขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงและ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการมุ่งลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม จำนวน 126 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันอยู่ในแผนแม่บทระยะที่ 2 (2557-2561) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตร การบำบัดรักษาและการป้องกัน ทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา สามารถลดสถานการณ์พื้นที่ปลูกฝิ่นลงได้อย่างเป็นลำดับและสามารถส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีทางเลือกภาคการเกษตรในการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น สำหรับผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น ก็ได้รับโอกาสในการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์และโรงพยาบาลประจำอำเภอ
สำหรับพื้นที่นิเทศติดตาม ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันดำเนินงานครอบคลุม 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 2 อำเภอ ( อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) เป็นพื้นที่ที่สามารถลดสถานการณ์ฝิ่นลงมาได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรงลงจาก 128 ไร่ เมื่อปี 2555 ซึ่งสามารถทำให้ไม่มีสถานการณ์พื้นที่ปลูกฝิ่นในปัจจุบัน และโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ ได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรผู้นำตัวอย่าง การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดกลิ่นจำนวน 34 คน ให้สามารถมีความมั่นคงทางการบริโภคและสามารถมีอาชีพภาคการเกษตรที่มั่นคง โดยผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ไร่กาแฟ เสาวรส ลูกพลับ อะโวคาโด แมคคาเดเมีย ถั่วนิ้วนางแดง มีเกษตรกรในครัวเรือน 1,045 ครัวเรือน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก สามารถนำผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น มาบำบัดในรูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด Harm Reduction ในรูปแบบการให้ยาเมทาโดนทดแทน และชุดกิจกรรม จำนวน 10 ชุดกิจกรรม ในส่วนลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดหรือศูนย์ Drop In Center

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 162

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738