ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2560 / 12:47:41  
ขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
ขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
สำนักงาน ป.ป.ส. สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหาฝิ่นอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการประเมินผล และการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต

วันนี้ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ นายพิภพ ชำนิวิกัยพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามและวางแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนปี 2560 -2561 โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในระยะที่ 2 ปี 2561 การวางแผน แนวทางการดำเนินงาน เพื่อส่งต่อบางพื้นที่ที่ลดสถานการณ์ปัญหา และประชาชนที่มีความเข้มแข็ง ตลอดจนการวางแผนรองรับการต่อขยาย โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ระยะที่ 3 ภายหลังปี 2561 ด้วย
สำหรับผลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงาน ป.ป.ส. ในห้วงที่ผ่านมาได้นำผู้เสพผู้ติดฝิ่นในพื้นที่ออกมาบำบัดในรูปแบบลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด Harm Reduction และได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพภาคการเกษตรจากโครงการขยายผลโครงการหลวงฯ ดำเนินการสำรวจและปรับทำลายพื้นที่ปลูกฝิ่นในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ ร่วมกับโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 และสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนป้องกันฝิ่น จำนวน 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายโดยภาคประชาชนสามหมื่น อำเภอเวียงแหง เครือข่ายภาคประชาชนห้วยฮะ อำเภอปาย เครือข่ายจิตอาสา ตำบลแม่ตื่น และการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ทั้งนี้เพื่อขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวง โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการมุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และการลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและหน่วยงานสู่การพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะการสร้างรากฐานที่มั่นคงของประเทศด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของฝิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจัทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 282

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738