ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2560 / 16:33:02  
การฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน แก่ผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 3
การฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน  แก่ผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศป.ปส.ชน. รุ่นที่3 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสพยาเสพติดที่สมัครใจ เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู

วันนี้ (9 มี.ค.6 0) เวลา 13.30 น.ที่ กองร้อยพัฒนาที่ 2 กองพันพัฒนาที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พันเอก เสด็จ บัณฑิต รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชายแดนภาคเหนือรุ่นที่ 3 ในปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดรุนแรงและกว้างขวางเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสงบสุข และการพัฒนาประเทศในภาพรวม ซึ่งหากมองในแง่เศรษฐกิจแล้วประเทศชาติต้องเสียโอกาสในการเจริญเติบโตและเด็กและเยาวชน คือผู้จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะแผนบำบัดรักษายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อลดจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ซึ่งได้บูรณาการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบให้ศูนย์ขวัญแผ่นดินของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยมุ่งเน้นให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ในการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเป้าหมายผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจากประชาชนที่อยู่ตามชายแดน 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่โดยแยกเป็นเป้าหมายในแต่ละอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเวียงแหงจำนวน 10 คน อำเภอเชียงดาวจำนวน 25 คน อำเภอไชยปราการจำนวน 21 คน อำเภอฝาง 14 คน และอำเภอแม่อายจำนวน 30 คนรวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน ในระยะเวลาดำเนินการจำนวน 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-19 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการยอมรับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวกการควบคุมตัวเอง สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางสังคมและปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นรีภัสร์ ไกรสรปริยฉัตร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 269

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738