ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มีนาคม 2560 / 14:42:21  
ชม.ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนา
ชม.ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีโครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาใน "กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มที่พักโรงแรมภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา"

วันนี้ (10 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาใน “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มที่พักโรงแรมภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา” สำหรับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเป็นเสมือนด่านหน้าในการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ตั้งอยู่ในพื้นที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน เพื่อนำไปสู่การยกระดับทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และการเชื่อมโยงบริการนักท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการยกมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ ของเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบไปด้วยจังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงรายและพะเยา ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิประเทศอันงดงาม มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงประชากรมีความเป็นอยู่ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่เก่าแก่สืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านาน พร้อมทั้งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญในระดับประเทศ มีสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหาร ที่มีมาตรฐานและการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อยกระดับสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวให้เกิดความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการต้อนรับนักท่องเที่ยวคุณภาพของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนา ต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์/นรีภัสร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738