ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2560 / 11:55:54  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน"
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน

วันนี้ (12 มี.ค. 60) เวลา 09.00 น. ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ การจัดเวทีปรองดองรับฟังความคิดเห็นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง โดยได้บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่คณะทำงาน รับฟังความคิดเห็น ของประชาชนที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย กลุ่มการเมืองท้องถิ่น นักวิชาการ กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ และกลุ่มคนในท้องถิ่น ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคณะรัฐมนตรีในการ เสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองไปแล้ว 4 ครั้ง และยังเหลือจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นขึ้นอีก 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น. โดยผู้เข้าร่วมจะเป็นกลุ่มสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำหรับผู้ที่สนใจมีความประสงค์เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถแจ้ง ชื่อ - นามสกุล แลกเบอร์โทรติดต่อกลับ ได้ที่ กอ.รมน.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 5311 - 2721 ในวันและเวลาราชการ จากนั้นได้พูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปรับแผนป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ เน้นย้ำ สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ สลายเส้นแบ่งเขตอำเภอ ให้ยึดถึงเป้าหมายเดียวกัน เพื่อการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีทีมดับไฟในพื้นที่ทุกอำเภอ แต่ยังขาดอุปกรณ์ดับไฟ อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่เข้าไปดับไฟในพื้นที่ป่าเขาสูงชัน จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ที่มีจิตศรัทธาและสนับสนุนเป็นเงินหรือสิ่งของในการช่วยเหลือทีมงานดับไฟป่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงาน สามารถแจ้งเข้ามาได้ตลอดทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน
สำหรับการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอและให้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ การแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง การแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า การนำไปผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จัดให้มีการจัดประกวดหมู่บ้านหรือชุมชนสะอาดในระดับตำบลและระดับอำเภอ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 ในส่วนของปัญหาการขับเคลื่อนโครงการ พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รวบรวมขยะอันตรายไว้แต่ไม่มีจุดกำจัด จึงได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดหาจุดรวบรวมขยะอันตรายและนำไปกำจัดให้ถูกตามหลักวิชาการต่อไป นอกจากนี้มาตรการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการกำหนดมาตรการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนรวม 8 มาตรการ เพื่อพัฒนาและแก้ไขคอมแม่ข่าให้สัมฤทธิ์ผล และได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือ ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการดูแลคลองแม่ข่าในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลอง ไม่ทิ้งขยะเน่าเสียลงคลอง เพื่อเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์คลองแม่ข่า และจังหวัดเชียงใหม่จัดระเบียบระบบขนส่งมวลชน เพื่อรองรับปัญหาจราจร จัดทำระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับปัญหาจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดระบบขนส่งมวลชนอย่างจริงจัง เพื่อให้การเดินทางและการใช้ยานพาหนะ รวมทั้งการขนส่งที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องเร่งดำเนินการไม่ให้ส่งผลกระทบในด้านของจังหวัดและของประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ สามารถติดตามรับฟัง รายการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ออกอากาศทางสวท. เชียงใหม่ ระบบF.M. ความถี่ 93.25 MHz และ ระบบA.M. ความถี่ 639 KHz นอกจากนั้น ยัง ส่งสัญญาณให้ สวท.ฝาง ระบบF.M. ความถี่ 89.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศเชียงใหม่ระบบ F.M. ความถี่ 102.5 MHz และระบบ AM. ความถี่ 1,332 KMz สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดนเชียงใหม่ ระบบ A.M. ความถี่ 1,152 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบบA.M. ความถี่ 612 KHz และสถานีวิทยุชุมชนจำนวนหนึ่ง

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 233

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738