ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2560 / 10:41:54  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (13 มี.ค. 60) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 5 ปีที่ 6 ของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพะราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยก่อให้เกิดกิจกรรม เพื่อให้มีการร่วมคิด รวมปฏิบัติ ที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทยตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงการได้ทั่วประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน อพ.สธ. ได้กำหนดให้กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (G8) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ 6 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 130 ท่าน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการดำเนินงานและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรรวมทั้งการทำความตระหนัก ในเรื่องของการฟื้นฟู ปกป้องดูแล และรักษาทรัพยากรให้คงความสมบูรณ์โดยเน้นนำหลักการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ได้แก่ 1.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม ปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 2.กรอบการใช้ประโยชน์ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 3. กรอบการสร้างจิตสำนึกประกอบด้วย กิจกรรมที่7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

ข่าวโดย : สุดาภรณ์/นรีภัสร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 183

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738