ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2560 / 14:11:13  
มล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรม"สำหรับผู้บริหาร
มล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายเรื่อง "คุณธรรมและจริยธรรม"สำหรับผู้บริหาร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ" สู่ความเป็นเลิศ

วันนี้ (13 มี.ค. 60) ที่ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ” สู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้บริหารระดับกลางในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ และเป็นการประยุกต์หลักการบริหาร มช. 4.0 เป็นแผนปฏิบัติอย่างสำเร็จและสร้างสรรค์ โดยผู้บริหารควรร่วมกันจรรโลงรักษา ระเบียบวินัยอันดีงาม ด้วยการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งมีความหวังร่วมกันว่าระบบทางการบริหารภาครัฐและการเมืองการปกครองจะก้าวเดินหน้าสู่สถานการณ์แห่งการเสริมสร้างจริยธรรมประเทศไทย เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
นอกจากนี้ ผู้บริหารจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของข้าราชการที่ว่า "ข้าราชการ คือ ผู้ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ" และต้องสร้างจิตสำนักในการเป็นผู้ ให้บริการประชาชน ยึดหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ วางตนเป็นกลาง ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างของข้าราชการและประชาชน ตลอดจนยึดมั่นในศีลธรรมอันดี โดยยึดหลักการ ประพฤติและปฏิบัติตน คือ การครองตน และการครองคน
รองศาสตราจารย์ นพ. อำนาจ อยู่สุข รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกลุ่มทุกระดับ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานให้เป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพและเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำหนดไว้ว่า ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารดังกล่าวจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ/สำนัก/สถาบัน และส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม ฯ ในครั้งนี้

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738