ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2560 / 17:41:07  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ประจำปี 2559 แก่นักเรียนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิประชานุเคราะห์ ฯ จำนวน 79 ทุน

วันนี้ (13 มี.ค. 60) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาอนุเคราะห์ ฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบทุนพระราชทานการศึกษาส่งเคราะห์ ประจำปี 2559 จำนวน 79 ทุน โดยในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนที่มีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต เนื่องจากประสบสาธารณภัย และได้รับพระราชทานทุนการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยได้รับทุนการศึกษาทุนละ 30,000 บาท จำนวน 76 คน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง จำนวน 2 คน ได้รับทุนรายละ 15,000 บาท
สำหรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ เป็นทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงเมตตาประชาชนผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน และทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ ทรงเสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2505 เนื่องจากเกิดมหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พระองค์ท่านได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวน 3 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และนักเรียน นักศึกษา ที่บิดา มารดาเสียชีวิตจากสาธารณภัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยจะมอบทุนพระราชทานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738