ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2560 / 15:10:47  
เชียงใหม่ รณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า
เชียงใหม่ รณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า
สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและการอบรมหมอดินอาสา โดยจะเน้นย้ำเรื่องการทำการเกษตรแบบไม่เผา การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า

วันนี้ 14 มีนาคม 2560 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1.6 ล้านไร่ คิดเป็น 13 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด มีเศษเหลือของวัสดุจากการเกษตร เช่น ตอซังข้าว ข้าวโพด และอื่น ๆ กว่า 540,000 ตันต่อปี แต่เกษตรกรยังขาดการจัดการที่เหมาะสม มีการเผาทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเห็นว่าเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วในการเตรียมพื้นที่เพราะปลูกครั้งต่อไป ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชนจากการสูดดมมลพิษของหมอกควัน โดยการรณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่การเกษตรที่ดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ มีเป้าหมายรณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืชใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่กรมการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่ผลิตข้าว 7 แปลง รวม 32 แปลง ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์ จากการไถกลบตอซังและเศษพืช โดยจะเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น รวมถึงลดการเกิดภาวะหมอกควันจากการเผาตอซัง และเศษพืช ซึ่งทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
นอกจากนี้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ยังได้ดำเนินการเพื่อลดปัญหาหมอกควันตามหลักการ “เก็บฟืนออกจากไฟ” คือการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีในพื้นที่เกษตร ในช่วงระหว่างมาตรการการรับมือนำไปสู่มาตรการฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน โดยรณรงค์และส่งเสริมให้มีการนำเอาเศษวัสดุที่เหลือจากการทำการเกษตรมาทำเป็นปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน คือสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ที่เป็นจุลินทรีย์ ที่มีความสามารถในการย่อยสลายเศษพืชให้เป็นปุ๋ยหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชช่วยปรับปรุงบำรุงดิน และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งองค์ความรู้นี้สามารถขยายผลไปอย่างเกษตรกรใน 25 อำเภอ ให้ผลิตปุ๋ยหมักใช้เองได้มากกว่า 10,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ ยังได้ทำการประชาสัมพันธ์ และสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในกิจกรรมการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล และหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน โดยจะเน้นย้ำ เรื่องการทำการเกษตรแบบไม่เผา การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพส่งเสริมการไถกลบตอซัง แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและให้หมอดินอาสาได้มีบทบาทถ่ายทอดไปยังเกษตรกรรายอื่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน และการร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร /เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ได้รับทราบพิษภัยของหมอกควัน จากการเผาเศษพืช และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 198

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738