ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2560 / 15:25:07  
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2560

วันนี้ (14 มี.ค. 60) ที่ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม 2560 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีอิสระในการกำหนดนโยบาย มีอำนาจหน้าที่ มีงบประมาณ และบุคลากรของตนเอง จึงมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่จะต้องกระทำโดยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หากสภาดำเนินการไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท้องถิ่น รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางนวพรรณ เนตรคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับประชนชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น การมีอิสระในการดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยโครงสร้างหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย สภาท้องถิ่นและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสภาท้องถิ่นจะมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหารจัดการ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738