ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2560 / 14:34:48  
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดงาน 7 ปีแห่งพลังงานชุมชน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดงาน 7 ปีแห่งพลังงานชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดงาน 7 ปีแห่งพลังงานชุมชน เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

วันที่ 16 มีนาคม 2560 พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ และพิธีฉลองครบรอบการก่อตั้ง 7 ปี ของการก่อตั้ง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเซีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลโทวิษณุไตรภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวแสดงความยินดี ณ อาคาร 700 กิโลวัตต์ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับสถานการณ์พลังงานในประเทศไทย โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ามีความจำเป็น และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ในทุกภาคส่วน แต่การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว จากประมาณ 30,000 เมกะวัตต์ เป็น 50,000 เมกะวัตต์ในปี 2579 กระทรวงพลังงาน จึงมีนโยบายต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า และใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย รวมทั้ง มีความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง จากการพึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ด้านเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม และคำนึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเฉพาะเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ. ศ. 2558 - 2579 จะมีเป้าหมาย สัดส่วนพลังงานทดแทน ร้อยละ 30 สำหรับการใช้พลังงานครั้งสุดท้าย ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน โดยชุมชนจะมีส่วนสำคัญต่อการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งไฟฟ้าที่สามารถผลิตใช้เองในครัวเรือน และเชื่อมกับสายส่งได้ ประกอบกับสถาบันการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ทั้งยังสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบพลังงานในประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ อุทยานการเรียนรู้ Chiang Mai World Green City ภายใต้การดำเนินการของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานของชุมชน ประชาชน และประเทศชาติสืบไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 259

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738