ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มีนาคม 2560 / 11:47:39  
เวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความปรองดองของเชียงใหม่ครั้งสุดท้าย
เวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความปรองดองของเชียงใหม่ครั้งสุดท้าย
เวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดองของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งสุดท้ายคึกคัก โดยมีกลุ่มนักวิชาการ สมาคมวิชาชีพด้านการศึกษา อาจารย์ นักศึกษา ร่วมระดมความคิดและเสนอข้อคิดเห็น ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิรูปและการเดินหน้าประเทศไทยต่อไป

วันนี้ (17 มีนาคม 2560) 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 โดยมีกลุ่มนักวิชาการ สมาคมวิชาชีพด้านการศึกษา อาจารย์ นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ใน 10 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดองในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยทางภาครัฐมีหน้าที่รับฟังและจดบันทึกเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมจากการระดมความคิด และข้อคิดเห็น ซึ่งมีความสำคัญต่อการปฏิรูปและการเดินหน้าประเทศไทย ไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้บนความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน ซึ่งถือเป็นเวทีที่เปิดกว้างครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยจากที่ผ่านมา 5 ครั้ง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดงานผ่านพ้นไปด้วยดี ซึ่งทุกๆความคิดเห็นนั้น ล้วนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตามโรดแม็ปของรัฐบาล และคสช.ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 162

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738