ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มีนาคม 2560 / 13:21:29  
"ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า"
"ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า"
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือ "ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์

วันนี้ (17 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่สะพานศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า" และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค 5 มณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม โครงการมือเย็น เมืองเย็น ชุมชนกำแพงงาม (ตัวแทนชุมชนสองฝั่งคลองแม่ข่า) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเลอตะวัน 456 เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และตัวแทนจิตอาสารักษ์แม่ข่า โดยทุกภาคส่วนได้มาร่วมมือร่วมใจประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะได้มุ่งมั่นช่วยการพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เป็นศูนย์รวมใจให้ทุกฝ่ายร่วมมือการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง คลองแม่ข่าในระยะยาว
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยยึดแนวทางการฟื้นฟูจากทุกภาคส่วนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมเป็นหลักการในการปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในคลองแม่ข่าให้กลับมามีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นการฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 ไชยมงคลที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ รวมถึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่อย่างมีคุณค่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาจากคลองน้ำเสียสู่คลองน้ำใส เปลี่ยนจากหลังบ้านสู่หน้าบ้าน เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการเกษตรกรรม การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน เป็นการคืนคุณค่าของคลองแม่ข่าจากอดีตสู่อนาคต ให้มีรากฐานที่เหมาะสมกับชุมชน สังคม และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่สืบไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 390

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738