ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มีนาคม 2560 / 15:32:03  
จังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
จังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการภายใต้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และการนำเสนอโครงการเพื่อให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นชอบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

วันนี้ (17 มี.ค. 60) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการภายใต้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีอำนาจหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล และจัดทำบัญชีรายชื่อโครงการพระราชดำริ โครงการตามพระราชเสาวนีย์ ซึ่งการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการรวบรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการ และประสานแผนงาน/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ทั้งนี้ ให้มีการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วน ในการพิจารณาให้การสนับสนุน รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัดในการทบทวนแผนการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ได้จัดทำโครงการขึ้น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ภายใต้โครงการปวงประชาเป็นสุข ด้วยพระบารมี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลายให้กลับมาสมบูรณ์ โดยดำเนินการไปพร้อมสร้างจิตสำนึก กระบวนการศึกษาให้แก่ประชาชนร่วมฟื้นฟูป่า เป็นผู้รักษาป่าอย่างมีส่วนร่วมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งครรภ์มารดา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการและการอาชีพ และปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข่าวโดย : นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 202

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738