ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มีนาคม 2560 / 10:58:01  
เชียงใหม่ ใช้กลยุทธ์เคาะประตูบ้านดึงชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน
เชียงใหม่ ใช้กลยุทธ์เคาะประตูบ้านดึงชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมใช้การรณรงค์เชิงรุก โดยนำเครือข่าย อสม.เคาะประตูบ้าน ให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง

วันที่ 19 มีนาคม 2560 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นับตั้งแต่ประกาศช่วง 60 วันห้ามเผา เราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน พบว่า ยังมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 เกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่วางใจไม่ได้ เพราะในปีนี้ ถ้าเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน (Hotspot) มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า ซึ่งถือยังไม่ประสบความสำเร็จ ในการควบคุมจุดความร้อน หรือ จุดเผาไหม้ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกวันจันทร์ และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในอำเภอที่อยู่ทางโซนใต้ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภอจอมทอง พบจุด Hotspot เกิดขึ้นบ่อย รวมถึงในพื้นที่อำเภอแม่ออน สันกำแพง มักจะเกิดไฟไหม้ในพื้นที่เดิมๆ หรือใกล้เคียง เกิดขึ้นแบบซ้ำซากเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบด้วย ป่าไม้ ภูเขา คิดเป็นร้อยละ 82.94 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ อำเภอเวียงแหง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า ทางจังหวัดจึงมีการปรับแผนการดำเนินงานไปตามสถานการณ์ตลอดเวลา โดยให้หน่วยลาดตระเวนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และการซุ่มจับกุมผู้กระทำผิด โดยเน้นการป้องกันและสร้างความเข้าใจแก่คนในพื้นที่เป็นหลักในช่วง 60 วันห้ามเผาอีกด้วย
สำหรับ การปฏิบัติในระดับอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤต ได้ขอให้นายอำเภอกำกับดูแล แก้ปัญหาด้วยตัวเอง และใช้กลไก มท. ร่วมกับทีมประชารัฐตำบลดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ หน่วยงานในพื้นที่เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างจริงจัง ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างพื้นที่อื่น ที่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งการสนับสนุนสารอินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร การสนับสนุนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารสัตว์ หรือ การทำสารชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตร ขณะเดียวกัน ได้มีการรณรงค์เชิงรุก โดยเครือข่าย อสม.เคาะประตูบ้าน การกระจายข่าวสารทางเสียงตามสายและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน วิทยุ โทรทัศน์ท้องถิ่น การจัดทีมประชารัฐประจำตำบลลาดตระเวน ทำแนวกันไฟ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมืองดการเผา พร้อมกับการใช้มาตรการทางกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง การรับบริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนทีมอาสาสมัครดับไฟป่า ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลัง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 230

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738