ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มีนาคม 2560 / 12:56:46  
จังหวัดเชียงใหม่พัฒนายกระดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับสู่การเป็นงานชั้นนำ (Flagship Event)
จังหวัดเชียงใหม่พัฒนายกระดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับสู่การเป็นงานชั้นนำ (Flagship Event)
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนายกระดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ สู่การเป็นงานชั้นนำ (Flagship Event)

วันนี้ (20 มี.ค. 60) เวลา 09.10 น. ที่ ห้องประชุมสุเทพ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนายกระดับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นงานชั้นนำ (Flagship Event) โดยงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในการเปิดงานและได้รับถ้วยพระราชทานเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปีที่ผ่านมางานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจจังหวัดให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น
สำหรับการบริหารจัดการภาพรวมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ที่จะพัฒนาในปีต่อไป ได้แก่ การวางแผนงาน ด้านการบริหารจัดการภาพรวมงานอย่างมีบูรณาการ กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน ประจำปี 2560 วาง roadmap งานระยะ 5 ปี 2560-2564 กำหนดงบประมาณรวม และวิธีจัดหางบประมาณจากภาครัฐ และsponsorจากภาคเอกชน เสนอ กำหนด และจัดการพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องหลักทั้งหมด วางแผนด้านการออกแบบ กิจกรรมขบวนพาเหรด ออกแบบประดับตกแต่งเมือง ออกแบบประดับตกแต่งสวนที่เป็นจุดชมสวน และวางแผนโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการงาน ให้จังหวัดสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตามงานได้ต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738