ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 มีนาคม 2560 / 16:19:56  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด"
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดค่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด" รุ่นที่ 2 เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

วันนี้ (20 มี.ค. 60) เวลา 14.00 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 2 จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งแพร่เข้าสู่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเป้าหมายเป็นเยาวชนหรือนักเรียน ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงให้ไปยุ่งเกียวกับยาเสพติดได้ง่าย และกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน และมีเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชน เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 100 คน อายุระหว่าง 15-25 ปี จาก 25 อำเภอ อำเภอละประมาณ 5-15 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ดำเนินจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยรุ่นที่ 2 นี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรมครั้งนี้ จะทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสเข้าเป็นแนวร่วมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ช่วยเหลืองานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในการบริการสังคม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/นรีภัสร์ ไกรสรปริยฉัตร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 396

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738