ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มีนาคม 2560 / 12:36:54  
จังหวัดเชียงใหม่เปิด "สำนักงานคลังเขตต้นแบบ"
จังหวัดเชียงใหม่เปิด "สำนักงานคลังเขตต้นแบบ"
สำนักงานคลังเขตต้นแบบ ดำเนินโครงการปรับภาพลักษณ์องค์กรตามหลัก 3P เพื่อการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

วันนี้ (21 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานคลังเขต 5 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดพิธี สำนักงานคลังเขตต้นแบบ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
สำนักงานคลังเขตต้นแบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนการพัฒนาตามนโยบายการสร้างความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization : HPO ประกอบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมถึงด้านเทคโนโลยีการดำเนินงานของส่วนราชการจึงต้องได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ และมีความคล่องตัวสามารถเทียบเคียงกับภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมบัญชีกลางดำเนินโครงการพัฒนา "สำนักงานคลังเขตต้นแบบ" เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทและรูปแบบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถให้บริการทางด้านวิชาการและด้านกฎหมายการคลัง กระทรวงราชการและประชาชนได้ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนางานให้มีความทันสมัยโดยใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยในการบริการ สอดรับกับแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ ของการบริหารการจัดองค์กรของกระทรวงการคลัง ซึ่งคัดเลือกให้สำนักงานคลังเขต 5 เป็นสำนักงานคลังเขตต้นแบบการพัฒนาองค์กรให้กับสำนักงานคลังที่เหลืออีก 8 แห่ง ทั่วประเทศให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน พร้อมกำหนดรูปแบบการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อยกระดับการบริการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล นอกจากนี้โครงการสำนักงานคลังเขตต้นแบบ จะเป็นภาพสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาอย่างเป็นรูปประธรรมและเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มให้กับการพัฒนาโดยรวมในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 251

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738