ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มีนาคม 2560 / 12:08:06  
ชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติไทยกับประเทศรอบบ้าน
ชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติไทยกับประเทศรอบบ้าน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ชี้แจงยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พร้อมร่วมกันนำเสนอแนะแนวทาง ปัญหาอุปสรรค โดยจะรวบรวมนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ เพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป

วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ 2560 - 2564 และแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.2559 - 2564) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานหลักและหน่วยงานรองที่เกี่ยวข้องกับประเทศชายแดน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสาระสำคัญของแผนบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์รวมทั้ง แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการ และยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้จากมติที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดทำตารางประสานสอดคล้องความเชื่อมโยง ภารกิจงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ.2560 - 2564 ซึ่งประกอบด้วย ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน สร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศรอบบ้าน และเพื่อให้ประเทศไทยและประเทศรอบบ้านมีเสถียรภาพมั่นคง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศไทยกับประเทศรอบบ้าน ทั้งการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การจัดระบบการบริหารจัดการชายแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ตลอดจนเสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย
พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมที่รับผิดชอบแต่ละด้าน สามารถนำเสนอแนะแนวทาง ปัญหาอุปสรรค เพื่อรวบรวมนำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสอดคล้องกับโร๊ดแม๊บยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความพร้อมในปฎิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 300

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738