ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มีนาคม 2560 / 14:28:31  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนาระดับภาค "ประชารัฐร่วมใจ ปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0"
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนาระดับภาค "ประชารัฐร่วมใจ ปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0"
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนาระดับภาค "ประชารัฐร่วมใจ ปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศ และการร่วมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนาระดับภาค “ประชารัฐร่วมใจ ปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศ และการร่วมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยรองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เป็นวิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนภาคเอกชน ประชาสังคม/ประชาชน นักวิชาการ และสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย เครือข่ายสื่อมวลชน อป.มช. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ประชาชน และนักศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 250 คน นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้เกียรติมาร่วมงาน ได้กล่าวว่า การจัดเวทีดังกล่าว เป็นนิมิตหมายอันดีที่ผู้ร่วมรับฟังการเสวนาฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จะได้รับทราบข้อมูล ความสำคัญและเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศไทย ความเชื่อมโยงของ Road Map การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปัจจัยสำคัญที่จะนำประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4. 0 ภายใต้ การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โมเดล ประเทศไทย 4.0 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ ที่คนไทยส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การจัดเวทีเสวนาดังกล่าว ได้ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ FM ความถี่ 93.25 MHz ซึ่งจะเป็นแม่ข่ายส่งสัญญาณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ทุกจังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่าง เวลา 14.00 – 16.00 น. นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ จะบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อนำไปเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 200

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738