ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มีนาคม 2560 / 14:52:57  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

วันนี้ (27 มี.ค. 60) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทร วรรณฤมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีการประชุมหารือการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) โดยบูรณาการภายใต้แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้อนุกรรมการได้มีบทบาทในการพิจารณาดำเนินการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการ ในการประชุมมีการชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2553 รายงานความสำคัญ ความมุ่งหมาย ที่มา และหลักการเหตุผลของการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กปช. และอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด กปช.จ. และได้รับทราบมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ระหว่างปี 2560-2564 รวม 31 โครงการ และพิจารณาจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดภายใต้ Theme "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ...พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยกลไกประชารัฐต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 167

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738