ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มีนาคม 2560 / 14:15:37  
สำนักงาน ปปง. เปิดให้ผู้เสียหายในคดี "แคลิฟอร์เนีย ว้าว" ยืนแบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ปปง.
สำนักงาน ปปง. เปิดให้ผู้เสียหายในคดี "แคลิฟอร์เนีย ว้าว" ยืนแบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ปปง.
สำนักงาน ปปง. เปิดให้ผู้เสียหายในคดี "แคลิฟอร์เนีย ว้าว" ยืนแบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่ ปปง. ก่อนวันที่ 14 เมษายน 2560 (ในวันและเวลาราชการ)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ CAWOW ว่า ตามที่ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 81 ง หน้า 21 ลงวันที่ 16 มีนาคม เผยแพร่ ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน มีรายละเอียดระบุว่า ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ไว้ชั่วคราว จำนวน 5 รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฏหมายอื่นหรือดำเนินการ ตามกฏหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น
สำนักงาน ปปง. ขอแจ้งให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการสมัครเป็นสมาชิกบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) เดินทางมายื่น "แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน" พร้อมหลักฐานที่สามารถระบุความเป็นสมาชิก หลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายหรือจำนวนความเสียหายด้วยตนเอง ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สำนักงาน ปปง. สะพานหัวช้าง เนื่องจากภายหลังการยื่นแบบคำร้องฯ ผู้เสียหายต้องพบพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน ปปง. เพื่อบันทึกถ้อยคำเพื่อยืนยันความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการยื่นแบบคำร้องฯ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายสามารถดาวน์โหลดคำร้องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.www.amlo.go.th และกรอกข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นก่อนเดินทางมายื่นที่สำนักงาน ปปง. ในวันและเวลาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738