ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 มีนาคม 2560 / 13:55:11  
เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง
เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน "เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง"

วันนี้ (31 มี.ค. 60) เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ ประจำปี 2560 และปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ร่วมงานจำนวนมาก สำหรับการจัดงานมหกรรมวิชาการครั้งนี้ เทศบาลทุกแห่งที่ได้รวมตัวกันเป็นสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นพลังและทุนของสังคมที่มีศักยภาพสูง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอีกองค์กรหนึ่งที่จะต้องมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น เพื่อเตรียมรับความพร้อมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเตรียมความพร้อมของประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศชาติ
ทั้งนี้ การรวมตัวของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 117 แห่ง โดยกำหนดจัดกิจกรรม 3 วัน ซึ่งวันแรก วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นการจัดเสวนาและบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นบริเวณด้านนอกห้องประชุมมีการจัดกิจกรรมแสดงนวัตกรรมท้องถิ่น คือ การออกแบบการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานของเทศบาลโดยการผสมผสานความทันสมัยของเทคโนโลยี หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน นอกจากนี้วันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประยุกต์ (รำวง) ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นประชาชนในแต่ละท้องถิ่น และการประกวดเต้นออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ชื่อว่า "สุขภาพดีชีวีมีสุข ออกกำลังกายคลายทุกข์ สนุกครื้นเครง" โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลอีกด้วย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 162

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738