ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 เมษายน 2560 / 10:36:40  
นายจ้างเดิม ที่ต้องการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องแจ้งนายทะเบียนทราบภายใน 7 วัน
นายจ้างเดิม ที่ต้องการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องแจ้งนายทะเบียนทราบภายใน 7 วัน
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนนายจ้างเดิม ที่ต้องการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องมาแจ้งนายทะเบียนทราบภายใน 7 วัน ส่วนแรงงานต่างด้าว หากต้องการทำงานในราชอาณาจักรต่อไป ต้องมีนายจ้างใหม่รับเข้าทำงาน และยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน 15 วัน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายจ้างและสถานประกอบการ ที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวของตนเองอีกต่อไป (หรือเลิกจ้าง) ให้ดำเนินการแจ้งนายทะเบียนทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ส่วนแรงงานต่างด้าว หากต้องการทำงานในราชอาณาจักรต่อไป ต้องมีนายจ้างใหม่รับเข้าทำงาน และยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่ได้ทำงานกับนายจ้างเดิม ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว แล้วยังไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างใหม่ ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวเป็นอันสิ้นผล ซึ่งจะรวมถึงผู้ติดตามที่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวผู้นั้นด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่ามีแรงงานต่างด้าวออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวเป็นอันสิ้นสุดลง ดังนั้น หากแรงงานต่างด้าวประสงค์จะออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม จึงต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยหากเป็นกรณีออกนอกเขตพื้นที่เพื่อไปทำงาน ให้ดำเนินการเพิ่มหรือเปลี่ยนท้องที่ทำงานตามกฎหมาย ว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว หรือหากประสงค์ออกนอกเขตพื้นที่ด้วยเหตุอื่น เช่น เพื่อไปสันทนาการ ต้องได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ประกอบกับแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่ทำงาน และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต จะมีโทษตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 52 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และหากลักลอบทำงานโดยที่ใบอนุญาตทำงานถูกเพิกถอนแล้ว จะมีโทษ ตามมาตรา 51 ฐานทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ซึ่งแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0 5311 2912-4 ในวันและเวลาราชการ หรือช่องทางไลน์ @qrz8085k

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 1274

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738