ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 เมษายน 2560 / 10:55:26  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพิ่มเพิ่มศักยภาพล่าม ขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายลูกจ้างต่างด้าว
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพิ่มเพิ่มศักยภาพล่าม ขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายลูกจ้างต่างด้าว
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายลูกจ้างต่างด้าว ส่งล่ามภาษาแก้ปัญหาด้านภาษาพร้อมเสริมความรู้ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อภาษา (ล่าม) รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รับการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและสามารถเข้าถึงบริการทางกฎหมายได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่สื่อ (ล่าม) ภาษากัมพูชา ภาษาเมียนม่าเข้าไปเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างแรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ช่วยลดช่องว่างด้านภาษาที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สื่อภาษา (ล่าม) จะปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจำนวนมาก เช่น จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ตราด สมุทรสาคร เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อกลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กสร.ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ล่ามภาษาดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกสร.ในการคุ้มครองลูกจ้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารข้อกฎหมายและแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการของกสร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สื่อภาษาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาและผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชาและเมียนมา ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ๓๒ ศูนย์ จำนวน ๕๐ คน

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 261

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738