ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 เมษายน 2560 / 11:37:00  
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสื่อมวลชน

วันนี้ (03 เม.ษ. 60) เวลา 09.30 น. ที่ห้องวิมาน โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ตำบล ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption ) เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้ามาทำงานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ร่วมกันปลุกจิตสำนึกให้เกิด ความตระหนัก สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในตนเอง
ทั้งนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสื่อมวลชน ซึ่งครอบคลุมทุกสื่อ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยอาศัยการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเป็นเครือข่าย และมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตตามบริบททางสังคมของกลุ่มเครือข่าย เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง ประชาชนเกิดการรับรู้ เข้าใจ เกิดการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามแห่งคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตจากการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738