ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 เมษายน 2560 / 15:40:16  
แรงงาน แจงสถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น
แรงงาน แจงสถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน แจงข้อมูลเรียกสิทธิประโยชน์กรณีเลิกจ้างให้ลูกจ้างกว่า 123 ล้านบาท จากจำนวนลูกจ้าง 4,230 คน ที่ถูกเลิกจ้าง 5 เดือนที่ผ่านมา วิเคราะห์สถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาล

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การเลิกจ้างในภาพรวมของประเทศ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า สถานการณ์เลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาลที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการลงทุนภาครัฐและให้สถาบันการเงิน เช่นธนาคารออมสิน ช่วยเหลือสถานการณ์ ประกอบกิจการขนาดใหญ่ และธุรกิจ SMEs กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้ง นโยบายด้านอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวดีขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ ในส่วนการเลิกจ้างมีแนวโน้มลดลงโดยจะเห็นได้จากข้อมูลจำนวนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง และมายื่นคำร้องลดลง โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีสถานประกอบกิจการที่เลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมด 172 แห่ง ลูกจ้างยื่นคำร้องรวม 4,290 คน เงินสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวม 123,149,121 บาท สำหรับประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างมากที่สุด 5 อันดับแรกประกอบด้วย 1) กิจกรรมประเภทการผลิตและจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 41 2) กิจกรรมประเภทอื่นๆ (เช่นจัดทำเอกสาร ซ่อมเครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ) คิดเป็นร้อยละ 15 3 ) กิจกรรมโรงแรม/สถานบันเทิง/งานบริการ คิดเป็นร้อยละ 11 4) กิจกรรมสื่อสารคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 9 และ 5) กิจการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ7 ทั้งนี้มีสถานประกอบกิจการที่มีแนวโน้มเลิกจ้าง 4 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 882 คน อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้อัตราการเลิกจ้างในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มีจำนวนลดลง โดยในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 มีจำนวนอัตราเลิกจ้าง 31,570 คน / 30,570 คน/ 29,748 คน ลดลงตามลำดับเดือนมกราคม 2560 มีจำนวน 29,076 คน ซึ่ง เมื่อวิเคราะห์จากภาพรวมแล้วสถานการณ์การเลิกจ้างมีทิศทางดีขึ้น

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นรีภัสร์ ไกรสรปริยฉัตร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738