ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 เมษายน 2560 / 14:04:57  
กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญชวนประชาชนตรวจดูแผนผัง ข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญชวนประชาชนตรวจดูแผนผัง ข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เปิดกระดาษแผนที่แผนผังข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ ตำบลอินทขิล ตำบลบ้านเป้า ตำบลช่อแลและตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปตรวจดูแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบัญชีท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมือง รวมชุมชนเมืองแกนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สำนักงานเทศบาลตำบลอินทขิล สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ที่ทำการกำนันตำบลอินทขิล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในเขตตำบลอินทขิล สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตผังเมืองรวม มีสิทธิ์ร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวม ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้องแนบท้ายประกาศนี้
โดยทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอแม่แตง หรือสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา หรือสำนักงานเทศบาลตำบลอินทขิล สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ ที่ทำการองค์การปกครองส่วนตำบลบ้านเป้า หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือที่เว็บไซต์ www.dpt.go.th
ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด พร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาจากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับคำร้องก็จะส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องขอนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำร้องก็จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเสนอและผังเมืองรวม ชุมชนเมืองแกนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 228

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738