ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 เมษายน 2560 / 14:15:54  
โครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ "ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ "ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ "ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ให้กับอาสาสมัครแรงงาน

วันนี้ (5 เม.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ "ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งกระทรวงแรงงานมีภารกิจที่สำคัญ คือ สร้างความมั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตดีแก่ประชาชน โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่และชุมชนที่ยังห่างไกลที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ จากภาครัฐได้โดยสะดวก อีกทั้งภาครัฐยังไม่สามารถกระจายการบริการให้เข้าถึงได้ทุกครัวเรือน เนื่องจากข้อจำกัดทาง "ด้านอัตรากำลัง" และกระทรวงแรงงานมีหน่วยงานจำกัดอยู่เฉพาะในระดับจังหวัดเท่านั้น ทำให้ขาด"ความคล่องตัว" ในการนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน สำหรับการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านแรงงานให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยกลไกการทำงานในรูปแบบ "เครือข่ายตัวแทนกระทรวง" เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อในการเชื่อมโยงงานจากส่วนกลาง ลงสู่ระดับพื้นที่ รวมถึงประสานงานในระดับพื้นที่และชุมชนที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ และความเข้าใจแนวทางในการแก้ปัญหาด้านแรงงาน
นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน แต่ยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบในระดับอำเภอและตำบล จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของกระทรวงแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายด้านแรงงานในรูปแบบของ"อาสาสมัคร" เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน ในด้านการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้รับมอบจาก ปปส. ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวฯขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ให้กับอาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้สามารถรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738