ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 เมษายน 2560 / 15:01:06  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ.2560 เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ (5 เม.ย. 60) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิค อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งสถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์ยังมีรายงานพบโรคอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) มีรายงานจากสำนักงานควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ รายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้า 250,330 และ 607 ตัวอย่าง ตามลำดับ และสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นสุนัข ซึ่งจากสภาพปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลายพื้นที่ยังดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 80 ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด อีกทั้งยังมีการปล่อยทิ้งสุนัขในที่สาธารณะซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้จำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้น และประชากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ทั้งหมด การครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการดำเนินงานเชิงบูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ.2560 เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งภายใต้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 กำหนดให้สัตว์ควบคุมทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์เท่านั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจึงจะต้องได้รับการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าตลอดจนวิธีการฉีดวัคซีนและการจัดเก็บวัคซีนอีกด้วย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 545

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738