ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 เมษายน 2560 / 16:43:37  
เชิญชวนประชาชนตรวจดูแผนผัง ข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เชิญชวนประชาชนตรวจดูแผนผัง ข้อกำหนดผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ปิดประกาศแผนที่ แผนผังข้อกำหนดและรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเวียง ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลม่อนปิ่น ตำบลสันทราย ตำบลแม่คะ และตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปตรวจดูแผนผัง แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต แผนผังแสดงโครงการคมนาคม และขนส่ง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน บัญชีท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอฝาง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ที่ทำการกำนันตำบลเวียง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งในเขตตำบลเวียง สาธารณสถานภายในเขตผังเมืองรวม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และกรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง โดยธรรมคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่ว่าการอำเภอฝาง หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงฝาง สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อครบกำหนดแล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมคำร้องทั้งหมดพร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา หาคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับคำร้องก็จะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขให้เป็นไปตามคำร้องนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำร้องที่จะให้ยกคำร้องนั้น เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขเรียบร้อยแล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมต่อไป และผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.dpt.go.th เบอร์โทร 0 2299 4469 72

ข่าวโดย : นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 274

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738