ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 เมษายน 2560 / 10:31:10  
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนทาง สวท.เชียงใหม่ โดยมีการเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ พร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในกิจกรรมม่วนใจ๋ตามฮีตปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายนนี้

วันที่ 9 เมษายน 2560 นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ ระบบ Fm.93.25 MHz โดยมีประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ เชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2560 โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัด กิจกรรมม่วนใจ๋ตามฮีตปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2560 เป็นช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่มีประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายใต้กรอบแนวคิด"สงกรานต์แบบไทย ปันน้ำใจให้แก่กัน" โดยให้ตระหนักถึงตามปันน้ำใจให้กับครอบครัว ชุมชน สิ่งแวดล้อม การแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาบรรพบุรุษ และบิดามารดา ปันน้ำใจให้แก่กัน ในการใช้รถใช้ถนนด้วยการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถไปความเหมือนเมามีน้ำใจไมตรีให้แก่กันและช่วยเหลือประหยัดน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวเชียงใหม่ในเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมืองภายใต้กระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนครแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมตลอดไปตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงเวลาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในห้วงสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแผนในการควบคุมไว้เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเตรียมการก่อนสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1- 10 เม.ย. ช่วงคุมเข้ม ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. และช่วงติดตามผลการปฏิบัติในช่วงหลังสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 18-20 เม.ย. ด้านมาตรการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อตัดโอกาสการก่อเหตุของคนร้าย เช่น การหาข่าว การตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงต่างๆ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เน้นคดีเป้าหมายที่รัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ยาเสพติด การพนัน และสถานบริการต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของอาชญากรรม การจัดสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์สายตรวจเดินเท้าออกตรวจเข้ม โดยเน้นย่านธุรกิจค้าต่างๆ ที่ประชาชนชุมนุมเป็นจำนวนมาก ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ สถานีขนส่ง หมู่บ้านจัดสรรที่ไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การเข้มงวดกวดขันการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ฝ่าฝืนชัดเจน เช่น สถานที่จำหน่าย วัน เวลาที่จำหน่าย และยุคคลที่ห้ามจำหน่าย การประสานงานกับส่วนราชการ กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกวดขันพื้นที่เล่นน้ำให้เป็นไปตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทย และการนำมาตรการ คำสั่ง คสช. และนโยบายของรัฐบาลมาควบคุมสถานการณ์ เช่น การควบคุมสถานบริการ / การตรวจยึดรถเด็กแว๊น / การปราบปรามผู้อิทธิพล / การเดินทางและการเล่นน้ำอย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ ทางคลังจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ได้เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน -15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งผู้ที่มีเข้าเกณฑ์รับสิทธิผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำปีไม่ถึง 1 แสนบาท ไม่มีทรัพย์สินทางการรวม 1 แสนบาท เป็นผู้ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรของรัฐ ตราสารหนี้ต่างๆ หรือถ้ามีทรัพย์สินตามนี้ก็ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่มีพื้นที่เกินกว่า 25 ตารางวา/คอนโดเกินกว่า 35 ตารางเมตร และถ้าเป็นเกษตรกรต้องไม่มีที่ดินเพื่อการเกษตรเกิน 10 ไร่ หรือใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการอื่นใด ที่ไม่ใช่การเกษตรเกิน 1 ไร่ โดยสามารถไปลงทะเบียนที่ได้ที่ธนาคาร (ธ.ก.ส. / ธ.ออมสิน / ธ.กรุงไทย ทุกสาขา) และที่คลังจังหวัด ตลอดจนสามารถตรวจสอบหลักฐานเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ และประกาศรายชื่อได้ที่ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th หรือ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภายในเดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปใช้รับสวัสดิการตามที่รัฐกำหนด อาทิ ค่าโดยสารการเดินทาง การช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ ต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 222

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738