ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 เมษายน 2560 / 13:41:43  
โครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนครั้งที่ 14
โครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนครั้งที่ 14
โครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่องาน "ฉันคือใคร?" เพื่อให้เด็กและเยาวชนมุสลิมตระหนักถึงอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิม

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ที่มัสยิดเฮดายาตุ้ล อิสลาม บ้านฮ่อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อนครั้งที่ 14 โดยมัสยิด 4 มัสยิด ได้จัดค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นที่ทราบกันดีว่าเยาวชนเป็นทรัพยากรและเป็นกำลังสำคัญของชาติ เป็นผู้สืบมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นผู้มีบทบาททางสังคมในอนาคต ลักษณะของเยาวชนที่ดี คือ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตน สามารถครอบคลุมความต้องการของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และมีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ สภาพสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ส่วนหนึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้วัฒนธรรมต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย เด็กและเยาวชนไทยซึมซับแนวคิดและกระแสนิยมบางอย่างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต เยาวชนจำนวนไม่น้อยยึดติดอยู่กับความสำเร็จด้านวัตถุ ขาดความเอาใจใส่เรื่องศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา ทำให้โครงสร้างทางสังคมขาดความสมดุลระหว่างความเจริญทางด้านวัตถุกับความเจริญทางด้านจิตใจ เป็นสังคมบริโภคนิยม มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง แต่ขาดวิจารณญาณในการใช้ที่เหมาะสม ต่างจากสังคมไทยในอดีตที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ยึดหลักคำสอนของศาสนา มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมฯ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อให้เยาวชนได้นำเอาหลักศรัทธา หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามไปใช้ในชีวิตประจำวัน และดำรงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้จากการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม เพื่อส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำของเยาวชนพี่เลี้ยง และเพื่อให้เยาวชนเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางสร้างสรรค์ มีความเหมาะสมอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อายุระหว่าง 6 - 15 ปี จำนวนรวมทั้งสิ้น 250 คน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 546

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738