ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 เมษายน 2560 / 14:00:31  
แถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 2)
แถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ริเริ่มโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (โครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก) ระยะที่ 1 ใน 1 ปี พ.ศ.2559 และระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2560

วันนี้ (11 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่ลานสนามหญ้า หน้าห้องสมุดพื้นบ้านย่านเวียงฯ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวนางมรดกโลก (ระยะที่ 2 ) โดยการดำเนินในระยะที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2560) คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินงานต่อยอดจากผลการดำเนินงานระยะที่ 1 ในด้านการศึกษา และรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และบริบทต่าง ๆ ของเมืองเพิ่มเติม เพื่อสร้างข้อมูลและหลักฐานสนับสนุนรองรับแนวคิดการนำเสนอคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล (Outsanding Universal Value - OUV) และพื้นที่ยื่นขอเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลกแบบกลุ่ม (Serial Nomination Area) ทั้ง 2 แหล่งคือ เวียงเชียงใหม่ และดอยสุเทพ ซึ่งวัดพระธาตุดอยสุเทพตามหลักเกณฑ์การเป็นมรดกโลก (Criteria of Selection) และแนวทางการเตรียมเอกสารยื่นขอเสนอ ร่วมไปกับการพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างแผนบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก (Management Plan) ซึ่งจะต้องจัดทำขึ้นควบคู่กับข้อเสนอทั้งในส่วนของคุณค่าฯ และพื้นที่ยื่นขอเสนอเป็นมรดกโลก ทั้งนี้คณะทำงานได้แปลงร่างประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณค่าโดดเด่นเป็นสากล และผู้มีส่วนเกี่ยวไว้ทั้งหมด 5 ประเด็น คือ แผนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน แผนการอนุรักษ์แหล่งมรดกและสภาพแวดล้อม แผนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและแผนรับมือความเสี่ยงแหล่งมรดก แผนการจัดการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว และแผนพัฒนาศักยภาพแหล่งมรดก ซึ่งจะได้นำไปสู่เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างร่างแผนบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกของเชียงใหม่
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้เปิดตัว "น้องฟาน" Mascot เพื่อการรณรงค์โครงการเชียงใหม่สู่มรดกโลก ฉันจะเป็นตัวแทนและสัญลักษณ์ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนเชียงใหม่ ให้ตระหนัก ห่วงแหน และร่วมมือกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 183

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738