ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 เมษายน 2560 / 14:29:06  
กิจกรรม ฅนทันสื่อสายเหนือ
กิจกรรม ฅนทันสื่อสายเหนือ
กลุ่มนักศึกษาฅนทันสื่อ ชมรมมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร – สร้างสรรค์ – รู้ทันสื่อ" ส่งเสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างศักยภาพเยาวชนไทยให้มีทักษะ และความสามารถในการใช้สื่อ อย่างรู้ตัว ตื่นตัว และรู้เท่าทัน

นาย พลศรัณย์ ศันยทิพย์ อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชมรม Media CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับนักศึกษารายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษและการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเครือข่ายฅนทันสื่อจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ (ฅน ทัน สื่อ) ในรูปแบบกิจกรรมภายใต้ชื่อ ฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร – สร้างสรรค์ – รู้ทันสื่อ” –จะอี้ จะอั้น...ฮู้ตันก่อ- ในวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ กับเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ รวมถึงสร้างศักยภาพเยาวชนไทย และประชาชนทั่วไป ในฐานะผู้บริโภคสื่อให้มีทักษะ และความสามารถในการใช้สื่อ อย่างรู้ตัว ตื่นตัว และรู้เท่าทัน
นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา “ฅนทันสื่อ” กิจกรรม ถอดบทเรียน “ฅนทันสื่อ” จากการลงพื้นที่ ซุ้มกิจกรรมฅนทันสื่อ และกิจกรรมอู๋จ๋าภาษาฅนทันสื่อ โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นของสื่อสาธารณะ เพื่อเด็กและเยาวชน เกิดการเฝ้าระวังสื่ออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สื่อมีคุณภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้รับความรู้ เกิดทักษะในการเข้าใจ และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ รู้เท่าทันกับสิ่งที่อยู่รอบตัว ด้วยการรู้จักวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวเอง ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันที่สามารถกลั่นกรองสื่ออย่างใช้เหตุผล และมีวิจารณญาณในการรับสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 188

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738