ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 เมษายน 2560 / 11:38:00  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนทางสวท.เชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนทางสวท.เชียงใหม่
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ ระบบ Fm.93.25 MHz

วันที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกอากาศรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ความถี่ ระบบ Fm.93.25 MHz โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 5-20 เมษายน 2560 สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีดัชนีค่าความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับ 5 ของประเทศ อีกทั้ง จังหวัดเชียงใหม่ยังมีความชุกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 20 ปีขึ้นไปร้อยละ 41.2 เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศและมีสัดส่วนของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะร้อยละ 50.2 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในการดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(2) (3) และ (4) และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 8 ฉบับ จากนั้น จังหวัดเชียงใหม่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในช่วงสงกรานต์ ได้มีการตั้งด่านคุมเข้มข้นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ในระหว่างวัน 11 – 17 เมษายน 2560 โดยนำแนวทางประชารัฐมาเป็นกลไกควบคุมปัจจัยเสี่ยง เฝ้าระวัง กำกับ ป้องปราม ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ตั้งจุดตรวจบูรณาการบนถนนสายสำคัญ 47 จุด จุดบริการประชาชน 18 จุด การตั้งด่านชุมชน เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยในระดับพื้นที่ และด่านรักษาความสงบเรียบร้อยของทหารอีก 6 จุด
สำหรับรายงานสถิติอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์เชียงใหม่ ในวันที่ 15 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จำนวน 26 ครั้ง ซึ่งน้อยกว่าปี 2559 จำนวน 11 ครั้ง ในส่วนของอำเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด ได้แก่ อำเภอสันทราย เชียงดาว แม่แจ่ม และอำเภอแม่อาย จำนวน 3 ครั้ง อำเภอดอยสะเก็ด สันกำแพง สันป่าตอง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 2 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นหญิง ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง และอำเภอเชียงดาว และมีจำนววนผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น 26 คน เป็นชาย 17 หญิง 9 คนซึ่งลดลงจากปี 2559 จำนวน 14 คน ในส่วนของอำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ อำเภอสันทราย จำนวน 4 คน อำเภอแม่อาย แม่แจ่ม จำนวน 3 คน อำเภอดอยสะเก็ด พร้าว สันป่าตอง เชียงดาว เวียงแหง จำนวน 2 คน และอำเภอดอยเต่า สันกำแพง สารภี เมืองเชียงใหม่ แม่วาง แม่แตง จำนวน 1 คน และในส่วนของอำเภอที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จอมทอง สะเมิง ดอยหล่อ หางดง อมก๋อย ฮอด แม่ริม ฝาง ไชยปราการ และอำเภอแม่ออน ทั้งนี้ ในวันที่ 17 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่ทำให้เมืองเชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยขบวนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. มีขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ริ้วขบวนแห่เคลื่อนที่ออกจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปยังบริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง และจะมีการแสดงแสง สี เสียง จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมกันรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนา ตลอดจนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่เจ้าหลวงเชียงใหม่และทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ ที่ได้ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพและปกครองล้านนาให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738