ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 เมษายน 2560 / 09:58:19  
กกต. จัดการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
กกต. จัดการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" เพื่อประชาชนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งและการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” เพื่อเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ทางแฟนเพจสำนักประชาสัมพันธ์ กกต. ซึ่งเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเสริมสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนโดยทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสาร และส่งต่อข้อความมีสาระสำคัญในการพัฒนาระบบการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดทำคลิปวีดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและมีความสำคัญอย่างไร การมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีง่าย ๆ ได้อย่างไรบ้าง โดยคลิปวีดีโอ อาจมีเนื้อหาหรือการดำเนินเรื่องไปมีลักษณะการเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งคุณสมบัติของผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล เงินสด จำนวน 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลดีเด่น 3 รางวัล เงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด จำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล เงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลดีเด่น 3 รางวัลเงินสด จำนวน 7,500 บาทพร้อมประกาศนียบัตร และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล เงินสด จำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคล หรือเป็นทีมและส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยต้องเลือกส่งผลงานเข้าประกวดในระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว ทั้งนี้ผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดให้เพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตาม การประกวดได้ที่ แฟนเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. โดยเปิดรับสมัครและส่งไฟล์คลิปวีดีโอตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2560 โดยบันทึกไฟล์คลิปวิดีโอและกรอกข้อมูลผู้เข้าประกวดผ่านระบบรับสมัครทางแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/ และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 11234 7-8 ต่อ 4

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 245

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738