ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 เมษายน 2560 / 13:35:46  
เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ทุกรูปแบบ

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ในพิธีพระราชทานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชทานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค และให้จังหวัดจัดเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ และให้จังหวัด/อำเภอพิจารณาคัดเลือกวัด หรือสถานที่เหมาะสม อาทิ วัดประจำจังหวัด /อำเภอหรือสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอ และจะต้องเพียงพอสำหรับ รองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ จังหวัดและอำเภอละ 1 แห่ง
นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธี บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 1 แสนคน และประชาชนสามารถเข้า-ออกได้ทุกด้าน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบด้านสถานที่ ส่วนการจัดรูปแบบการจราจร ทางตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการแสดงมหรสพ โดยวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลัก อีกทั้งยังได้ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนการทำดอกดารารัตน์ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์ราชการ ตลอดจนการสร้างการรับรู้ และการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย
ทั้งนี้ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ เป็นภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ในการถวายอาลัยแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อชาวเชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ เพื่อกำหนดกิจกรรมในภาพรวม แล้วจะได้ประสานขอความร่วมมือจากส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 387

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738