ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2560 / 12:11:10  
เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท โดยจะรวบรวมและรายงานผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุด

วันนี้ 19 เมษายน 2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีอยู่ 12 โครงการ งบประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท โดยมีรายจ่ายลงทุนจำนวนเกือบ 3,000 ล้านบาท อาทิ โครงการยกระดับการค้าการลงทุน การค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา หรือโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจะสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เน้นโครงการส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ โครงการผันน้ำเข้าสู่คลองแม่ข่าเพื่อเป็นน้ำต้นทุนแก้ปัญหาน้ำเสีย และโครงการพัฒนาเมืองเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
ทั้งนี้ได้ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีเป้าหมายการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส พร้อมกับรายงานสถานการณ์ก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 25 เมษายนนี้ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รวบรวมรายงานผลต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738