ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 เมษายน 2560 / 15:47:43  
เชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เชียงใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

วันนี้ (19 เม.ย. 60) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ปี 2560 -2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก ตราบจนทุกวันนี้ และขออัญเชิญพระกระแสรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรื่อ ที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ว่า “ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ” และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ผลักดันโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้มีแผนยุทธศาสตร์ให้กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้หมดไปจากประเทศ พัฒนาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดให้มีมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบตามหลักสวัสดิภาพ พัฒนาแนวทางการควบคุม ป้องกัน และการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชน และท้องถิ่นมีบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชน ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้เสียชีวิต พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าและการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีระบบรายงานติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ เพื่อไม่ให้มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่จัดหาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี้ (20 เม.ย. 60) เพื่อการบริหารจัดการสุนัขจรจัดอย่างเป็นระบบตามหลักสวัสดิภาพ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระราชดำริอยากให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ได้ ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้มีการตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจรและดูแลอย่างถูกวิธี เบื้องต้นได้มีการตั้งศูนย์พักพิงสุนัขขึ้นที่ จ.นครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ก่อนขยายให้ครบตามกลุ่มจังหวัด โดยพระองค์ท่านจะเป็นองค์ประธานในการออกหน่วยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่างๆ เพื่อไปดูแลสัตว์เหล่านั้นด้วย
ทั้งนี้ หากศูนย์พักพิงสุนัขทำสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดลงได้อย่างมาก แต่สิ่งสำคัญนั้นคือต้องปลูกจิตสำนึกคนเลี้ยงให้เลี้ยงอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยปละละเลย เลี้ยงแบบพอเพียงเท่าที่ตัวเองจะสามารถดูแลไหว จะได้ไม่เป็นปัญหาในสังคมต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 263

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738