ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 เมษายน 2560 / 16:09:54  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันนี้ (20 เม.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าพบปะประชาชน ซึ่งมีการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือ การมอบเงินสงเคราะห์ และการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน
สำหรับโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" จัดขึ้นเพื่อจัดหน่วยบริการประชาชนในลักษณะหน่วยการเคลื่อนที่ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆได้ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่ และเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งการพบปะประชาชนที่อำเภอหางดงได้มีการจัดนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค (30 เม.ย. 60) มีกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต คือ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การประยุกต์ใช้การเกษตรทฤษฏีใหม่ในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน และในการประกาศ 60 วันห้ามเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่จะแผ่ปกคลุมทั่วจังหวัด ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และเศรษฐกิจของประเทศ ถึงจะพ้นการประกาศห้ามเผา แต่ ยังขอความร่วมมือชาวอำเภอหางดงทุกท่านในการงดเผาในที่โล่ง ช่วยกันเฝ้าระวังไฟป่า และการห้ามบุกรุกแผ้วถางป่า โดยช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำมีจำนวนลดลง จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และปลูกพืชเกษตรที่ใช้น้ำน้อย
อย่างไรก็ตามปัญหายาเสพติดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกระบวนการ "ประชารัฐร่วมใจ 9 ขั้นตอน" ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายระดับหมู่บ้าน / ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 176

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738