ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 20 เมษายน 2560 / 16:11:42  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการทำงานของเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ "เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้"
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการทำงานของเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ "เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้"
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ"การส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้" ในวันที่ 20 - 24 เมษายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน และกระบวนการทำงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมศึกษาดูงานจากสถานที่จริง

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ"การส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมคืนความสุขสู่ชายแดนใต้" โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวการตอนรับเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอบอุ่น
ปัจจุบันสังคมไทยก้าวสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การขยายแนวคิดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์ และสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน และกระบวนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานของเยาวชน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ทั้งเชิงองค์ความรู้ และการบริหารจัดการไปสู่การหนุนเสริมและประยุกต์ใช้ในการทำงานของเยาวชนสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
จากปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ถูกปล่อยปละละเลย หากไม่มีแนวทางความร่วมมือในการดูแลรักษาที่ชัดเจน อาจส่งผลเสียต่อความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของฝืนป่า ผืนน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงให้ความสำคัญกับ "การพัฒนาคน" ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อทำหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่ง คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการทำงานกลุ่มและลงมือปฏิบัติจริง การให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมจากทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นผู้รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าโดยการสนับสนุนให้เยาวชนผู้มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะสามารถเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738